The Monastery of Ten Thousand Buddhas

Previous Index Next

The monastery courtyard.